Sunday, October 26, 2008

ဂအုပ္ဘာေႀတံ ဒ႘ဂရ႘ကဝ္လိက္ မတ္မလီု ေကုာံ ဖာသီ ဒံက္တာမာန္တိတ္ျဇာန္ စုတိအာ


ဂအုပ္ဘာဒှဂရှကဝ္လိက္ေၾတံ ဿဍဳင္မတ္မလီု ေကုာံ ဖာသီ ဒံက္တာမာန္တိတ္ ျဇာန္ဝြံ ဿကဪုသႝာံ ၂၀၀၈ ဂိတုအံက္တဝ္ဗါ စၞတ္တၝဲ ၁၀ တၝဲသုိက္ အခိင္သဝ္တၝဲ ၆ နာဍှဂွ္ စုတိအာဿသၝိညး မႝဳံဒၞံင္ဂႜံင္ ဥဴေလာန္မာင္ ၂၊ ပြိဳင္ဍဳင္မယ်ာန္ဂုင္၊ ဿဍဳင္လၢဳင္ ဂွ္ နကုဪယဲေကာန္တၞံညးေႀတံရ။

ဿဂိတုအံက္တဝ္ဗါ စၞတ္တၝဲ၁၄၊ တၝဲသိုက္ အခိင္သဝ္တၝဲ ၄ နာဍှဂွ္ဝြံ ႐ုပ္ကလာပ္ညး မေသွ္ဒၞံင္ဂွ္ စံင္ေကႜံ ဿသုသာန္ေယ်ေဝတုဲ လမၞိဟ္ညးအာပလံင္ကမၼဌာန္ မသက ေလာေကာေဒံ ေကုာံ မိႆဟာဲညးဂွ္ လိၞဟ္အၾကာ ၅-၆ ကႜံတၜႏြံေရာင္ဂွ္ ညးအာ စိုပ္လဝ္ကမၼဌာန္ဒံက္တာ မာန္တိတ္ျဇာန္ဂွ္မြဲတၜ ဟီုရ။

ဒံက္တာမာန္တိတ္ျဇာန္ဝြံ မဒွ္ေကာန္နာဲေလာန္မာင္၊ မိတုင္ေတန္ ဇာတိကြာန္ ကအ္ႏွာတ္တဲု ဿေကာေဒံပိတႜဂွ္ ညးမဒွ္ေကာန္ မရႏုက္ကုဪ႓ါရ။ အခိင္စုတိ အာဂွ္ ဂြံအာယုက္ ၇၉ သႝာံတဲု အခိင္လၞဳဟ္မၢး သမၻာညးမိေဌဝ္ယှဂွ္ ေသွ္တၜဒၞံင္ ကေရာံ ေကာန္ညး႓ါတၜ ဒံက္တာမိသှတာျဇာန္ ေကုာံ နာဲ၀ဏၰျဇာန္တံရ။

ဒံက္တာမာန္တိတ္ျဇာန္ဝြံ ႏူကၞိန္ဍဳင္ဗၞာဂွ္ ဂြံလဝ္တဆိပ္ၾကာ B.Sc ၊M.Sc ၊ ေကုာံ တဆိပ္ၾကာ Ph.D ႏူဍဳင္အေမရိကာန္ေတံတဲု ယိုက္ေဂႜင္ကႜဳင္လဝ္တာလ်ိဳင္ နဒဒွ္ဂအုပ္ဘာ ဿဒှဂရှကဝ္လိက္ ဍဳင္မတ္မလီု ေကုာံ ဍဳင္ဖာသီတံကီုရ။ ဒံက္တာဝြံ ဿကဪုေခတ္ မသလဂွ္မၢး မဒွ္ညးေကင္ယိုက္ ေဂႜင္လဝ္တာလ်ိဳင္ ဒုဝန္ေဇႝာ္ ဿဌာန ကြတ္စက္္ဝန္ေဇႝာ္ရ။

အခိင္ယိုက္ေဂႜင္ဒၞံင္တာလ်ိဳင္ နဒဒွ္ဂအုပ္ဘာ ဿဒှဂရှကဝ္လိက္မတ္မလီုဂွ္ေလဝ္ ေကင္ယိုက္ေဂႜင္လဝ္ နဒဒွ္နယက ကမၼတှလိက္ပတ္ေယန္သႝာင္မန္ ဂေကာံကြး ဘာတံရ။ ဆဂွ္သၞးဟြံကဏီ ဿဲေခတ္မသလ အလီုအသှတံ ကုဪပလွ္ေဖ်ံ႐ုပ္႓ိုပ္ သေကၤတေကာန္ဂကူမန္ မႝဳံဒၞံင္ဿကဝ္လိက္ မတ္မလီုဂွ္ေလဝ္ ညးဒစုဪဒစးကႜဳင္လဝ္ ဍိဳက္က္ေပင္င္တဲု အံင္ဇႝးကႜဳင္ရ။

ဒံက္တာမာန္တိတ္ျဇာန္ဝြံ သြက္ဂြံေကႜာန္ဗဒွ္ သၻင္တၝဲေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ ကုဪ ၂၆ ဝါဂွ္ သြက္ဂြံ ေကႜာန္ ဿသႜာတ္တုင္ဖ်ဴ ေသႜာဲေသႜာဲလးလး မာန္ဂွ္ ေကတ္တာ လ်ဳိင္တဲု ခ်ှဒ႐ိုင္ကႜဳင္လဝ္ ဍိဳက္က္ေပင္င္ရ။

No comments: